true love

Author: Anonymous


i ໓໐ຖ't thiຖk pē໐plē fr໐๓ thē คງēŞ ໐f 12-16 ¢คຖ ๖ē iຖ trนē l໐งē! it'Ş i๓p໐ŞŞi๖lē! pē໐plē iຖ ๓ฯ Ş¢h໐໐l ຟh໐ คrē likē ๓ฯ คງē(12) Şคฯ "thiŞ ๖໐ฯ คຖ໓ i คrē iຖ l໐งē". thคt'Ş Ş໐ นຖtrนē! i pērŞ໐ຖคllฯ thiຖk ฯ໐น ¢คຖ likē Ş໐๓ē໐ຖē Ştr໐ຖງlฯ ๖นt ฯ໐น คrēຖ't iຖ trนē l໐งē. ฯēŞ i hคงē ค ๖f ๖นt hē iŞ ค ¢hēคtēr! คll pē໐plē iຖ ๓ฯ คງē rคຖງē ¢hēคt ໐ຖ thēir ງfŞ! ๓คฯ๖ē ຖ໐t คll ๖นt ๓໐Şt!


Ì Ððñ'† †hïñk þêðþlê £rðm †hê ågê§ ð£ 12-16 ¢åñ ßê ïñ †rµê lðvê! ̆'§ ïmþð§§ïßlê! þêðþlê ïñ m¥ §¢hððl whð årê lïkê m¥ ågê(12) §å¥ "†hï§ ßð¥ åñÐ Ì årê ïñ lðvê". †hå†'§ §ð µñ†rµê! Ì þêr§ðñåll¥ †hïñk ¥ðµ ¢åñ lïkê §ðmêðñê §†rðñgl¥ ßµ† ¥ðµ årêñ'† ïñ †rµê lðvê. ¥ê§ Ì håvê å ߣ ßµ† hê ï§ å ¢hêå†êr! Äll þêðþlê ïñ m¥ ågê råñgê ¢hêå† ðñ †hêïr g£§! Må¥ßê ñð† åll ßµ† mð§†!


į ժօղ'է էհìղҟ քҽօքӀҽ ƒɾօʍ էհҽ ąցҽʂ օƒ 𝟙ϩ-𝟙Ϭ çąղ ҍҽ ìղ էɾմҽ Ӏօѵҽ! įէ'ʂ ìʍքօʂʂìҍӀҽ! φҽօքӀҽ ìղ ʍվ ʂçհօօӀ ահօ ąɾҽ Ӏìҟҽ ʍվ ąցҽ(𝟙ϩ) ʂąվ "էհìʂ ҍօվ ąղժ į ąɾҽ ìղ Ӏօѵҽ". Ͳհąէ'ʂ ʂօ մղէɾմҽ! į քҽɾʂօղąӀӀվ էհìղҟ վօմ çąղ Ӏìҟҽ ʂօʍҽօղҽ ʂէɾօղցӀվ ҍմէ վօմ ąɾҽղ'է ìղ էɾմҽ Ӏօѵҽ. Ӌҽʂ į հąѵҽ ą ҍƒ ҍմէ հҽ ìʂ ą çհҽąէҽɾ! ȺӀӀ քҽօքӀҽ ìղ ʍվ ąցҽ ɾąղցҽ çհҽąէ օղ էհҽìɾ ցƒʂ! Ɱąվҍҽ ղօէ ąӀӀ ҍմէ ʍօʂէ!


ᵢ dₒₙ'ₜ ₜₕᵢₙₖ ₚₑₒₚₗₑ fᵣₒₘ ₜₕₑ ₐgₑₛ ₒf ₁₂₋₁₆ cₐₙ bₑ ᵢₙ ₜᵣᵤₑ ₗₒᵥₑ! ᵢₜ'ₛ ᵢₘₚₒₛₛᵢbₗₑ! ₚₑₒₚₗₑ ᵢₙ ₘy ₛcₕₒₒₗ wₕₒ ₐᵣₑ ₗᵢₖₑ ₘy ₐgₑ₍₁₂₎ ₛₐy "ₜₕᵢₛ bₒy ₐₙd ᵢ ₐᵣₑ ᵢₙ ₗₒᵥₑ". ₜₕₐₜ'ₛ ₛₒ ᵤₙₜᵣᵤₑ! ᵢ ₚₑᵣₛₒₙₐₗₗy ₜₕᵢₙₖ yₒᵤ cₐₙ ₗᵢₖₑ ₛₒₘₑₒₙₑ ₛₜᵣₒₙgₗy bᵤₜ yₒᵤ ₐᵣₑₙ'ₜ ᵢₙ ₜᵣᵤₑ ₗₒᵥₑ. Yₑₛ ᵢ ₕₐᵥₑ ₐ bf bᵤₜ ₕₑ ᵢₛ ₐ cₕₑₐₜₑᵣ! ₐₗₗ ₚₑₒₚₗₑ ᵢₙ ₘy ₐgₑ ᵣₐₙgₑ cₕₑₐₜ ₒₙ ₜₕₑᵢᵣ gfₛ! ₘₐybₑ ₙₒₜ ₐₗₗ bᵤₜ ₘₒₛₜ!


I DӨП'Ƭ ƬΉIПK PΣӨPᄂΣ FЯӨM ƬΉΣ ΛGΣƧ ӨF 12-16 ᄃΛП BΣ IП ƬЯЦΣ ᄂӨVΣ! IƬ'Ƨ IMPӨƧƧIBᄂΣ! PΣӨPᄂΣ IП MY ƧᄃΉӨӨᄂ ЩΉӨ ΛЯΣ ᄂIKΣ MY ΛGΣ(12) ƧΛY "ƬΉIƧ BӨY ΛПD I ΛЯΣ IП ᄂӨVΣ". ƬΉΛƬ'Ƨ ƧӨ ЦПƬЯЦΣ! I PΣЯƧӨПΛᄂᄂY ƬΉIПK YӨЦ ᄃΛП ᄂIKΣ ƧӨMΣӨПΣ ƧƬЯӨПGᄂY BЦƬ YӨЦ ΛЯΣП'Ƭ IП ƬЯЦΣ ᄂӨVΣ. YΣƧ I ΉΛVΣ Λ BF BЦƬ ΉΣ IƧ Λ ᄃΉΣΛƬΣЯ! Λᄂᄂ PΣӨPᄂΣ IП MY ΛGΣ ЯΛПGΣ ᄃΉΣΛƬ ӨП ƬΉΣIЯ GFƧ! MΛYBΣ ПӨƬ Λᄂᄂ BЦƬ MӨƧƬ!


ℑ 𝔡𝔬𝔫'𝔱 𝔱𝔥𝔦𝔫𝔨 𝔭𝔢𝔬𝔭𝔩𝔢 𝔣𝔯𝔬𝔪 𝔱𝔥𝔢 𝔞𝔤𝔢𝔰 𝔬𝔣 12-16 𝔠𝔞𝔫 𝔟𝔢 𝔦𝔫 𝔱𝔯𝔲𝔢 𝔩𝔬𝔳𝔢! ℑ𝔱'𝔰 𝔦𝔪𝔭𝔬𝔰𝔰𝔦𝔟𝔩𝔢! 𝔓𝔢𝔬𝔭𝔩𝔢 𝔦𝔫 𝔪𝔶 𝔰𝔠𝔥𝔬𝔬𝔩 𝔴𝔥𝔬 𝔞𝔯𝔢 𝔩𝔦𝔨𝔢 𝔪𝔶 𝔞𝔤𝔢(12) 𝔰𝔞𝔶 "𝔱𝔥𝔦𝔰 𝔟𝔬𝔶 𝔞𝔫𝔡 ℑ 𝔞𝔯𝔢 𝔦𝔫 𝔩𝔬𝔳𝔢". 𝔗𝔥𝔞𝔱'𝔰 𝔰𝔬 𝔲𝔫𝔱𝔯𝔲𝔢! ℑ 𝔭𝔢𝔯𝔰𝔬𝔫𝔞𝔩𝔩𝔶 𝔱𝔥𝔦𝔫𝔨 𝔶𝔬𝔲 𝔠𝔞𝔫 𝔩𝔦𝔨𝔢 𝔰𝔬𝔪𝔢𝔬𝔫𝔢 𝔰𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤𝔩𝔶 𝔟𝔲𝔱 𝔶𝔬𝔲 𝔞𝔯𝔢𝔫'𝔱 𝔦𝔫 𝔱𝔯𝔲𝔢 𝔩𝔬𝔳𝔢. 𝔜𝔢𝔰 ℑ 𝔥𝔞𝔳𝔢 𝔞 𝔟𝔣 𝔟𝔲𝔱 𝔥𝔢 𝔦𝔰 𝔞 𝔠𝔥𝔢𝔞𝔱𝔢𝔯! 𝔄𝔩𝔩 𝔭𝔢𝔬𝔭𝔩𝔢 𝔦𝔫 𝔪𝔶 𝔞𝔤𝔢 𝔯𝔞𝔫𝔤𝔢 𝔠𝔥𝔢𝔞𝔱 𝔬𝔫 𝔱𝔥𝔢𝔦𝔯 𝔤𝔣𝔰! 𝔐𝔞𝔶𝔟𝔢 𝔫𝔬𝔱 𝔞𝔩𝔩 𝔟𝔲𝔱 𝔪𝔬𝔰𝔱!


I don't think people from the ages of 12-16 can be in true love! It's impossible! People in my school who are like my age(12) say "this boy and I are in love". That's so untrue! I personally think you can like someone strongly but you aren't in true love. Yes I have a bf but he is a cheater! All people in my age range cheat on their gfs! Maybe not all but most!